Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Socrates/Erasmus

Proces Boloński

Deklaracja Bolońska, podpisana 19 czerwca 1999 roku przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w 29 krajach europejskich, zapoczątkowała proces istotnych zmian w systemach edukacji poszczególnych państw. Proces ten, nazywany często Procesem Bolońskim, zmierza do utworzenia do 2010 roku – w wyniku uzgodnienia pewnych ogólnych zasad organizacji kształcenia – Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego. Założenia Deklaracji „biorą w pełni pod uwagę różnorodność kultur, języków, krajowych systemów szkolnictwa oraz autonomię uniwersytetów” i zakładają współpracę w zakresie koordynacji polityk w zakresie szkolnictwa wyższego.

CELE PROCESU BOLOŃSKIEGO
-     Suplement do dyplomu
    Trzystopniowy system studiów
-     ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów)
-     Mobilność
-     Jakość kształcenia
-     Promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa
-     Uczenie się przez całe życie
-     Współdziałanie uczelni i studentów w realizacji Procesu Bolońskiego
-     Kształcenie interdyscyplinarne
 
SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW ( ECTS)
Jednym z fundamentów Procesu Bolońskiego jest Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ( ECTS). Punkty ECTS są względnym miernikiem nakładu pracy studenta potrzebnej do zaliczenia danego przedmiotu. Ustalane są na podstawie całkowitego obciążenia studenta, a nie tylko na podstawie liczby godzin zajęć. Ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom ECTS. Wprowadzenie tego systemu ułatwia studentom naukę na różnych uniwersytetach, zarówno w kraju jak i zagranicą. W przypadku wyjazdu studenta na inną uczelnię przygotowuje się dla niego wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem i po powrocie. Punkty przyznawane są po uzyskaniu zaliczenia przedmiotu, ale na uczelni macierzystej nie wpisuje się ich do indeksu. Punkty za przedmioty zaliczone za granicą zastępują punkty, które student uzyskałby normalnie w uczelni macierzystej.
 
Co to jest punkt ECTS ?
-     Jednostka miary całkowitego, przeciętnego obciążenia studenta pracą niezbędną do osiągnięcia założonych efektów kształcenia.
-     Średnie roczne całkowite obciążenie studenta pracą odpowiada 60 punktom – ok. 10 miesięcy.
-     Średnie roczne obciążenie studenta pracą wynosi około 1520 godzin pracy – średnio w Europie.
-     Punkt nie jest związany z wagą, prestiżem czy znaczeniem przedmiotu, do którego jest przypisany.
-     Z „punktem” związane są:
     -   Określone efekty kształcenia (ang. learning outcomes)
     -   Poziom – np. licencjacki, magisterski, doktorancki
 
Co to jest system akumulacji punktów ?
 
-     System zarządzania elastycznym systemem studiów, w którym gromadzone są przez studentów punkty uzyskane w wyniku zaliczenia poszczególnych przedmiotów .
-    służy do zapisywania dorobku studentów i oceny postępów w studiach - rozliczania studentów
-    pozwala na przejrzystą budowę programu studiów
-     ułatwia porównywalność kształcenia na studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych
 
 Czym różni się tradycyjny system rozliczania studentów od ECTS?  
System tradycyjny
ECTS
W toku studiów zaliczane są semestry
W toku studiów zaliczane są (punktowane) przedmioty
Układ z natury jest sztywny a uelastycznienie polega na odmiennej, indywidualnej budowie semestru
Układ z natury jest elastyczny a dodatkowe ograniczenia powodują jego usztywnienie
 System jest zorientowany na nauczanie i programy studiów odzwierciedlają „wysiłek uczelni”
Miarą używaną do budowy programów studiów są głównie punkty
Miarą używaną do budowy programów studiów są godziny nauczania
Nie ma prostej zależności liczby punktów od liczby godzin zajęć
Przyjmuje się założenie, że nakład pracy studenta jest proporcjonalny do godzin nauczania.
System jest zorientowany na studenta – odzwierciedla „wysiłek studenta”
Ukończenie studiów następuje po zaliczeniu wszystkich semestrów i egzaminie końcowym
Ukończenie studiów następuje w wyniku zebrania odpowiedniej liczby punktów z przedmiotów obowiązkowych i do wyboru oraz egzaminu końcowego
 
STUDENCKI RZECZNIK BOLOŃSKI
W październiku 2005 r. Parlament Studentów RP i organizacja Erasmus Student Network Polska zainicjowali powstanie Zespołu Studenckich Rzeczników Bolońskich w Polsce.
Na mocy deklaracji Studenccy Rzecznicy maja za zadanie:
„Pomagać studentom we wszelkich kwestiach związanych z interpretacją i wdrażaniem założeń Procesu Bolońskiego."
Do działań Rzeczników należy:
-     działalność doradcza
-     „pierwsza pomoc” w rozwiązywaniu konfliktów między uczelnią a studentem w przypadku nieporozumień w realizacji założeń Procesu Bolońskiego
-     działanie na rzecz poprawy jakości kształcenia
-     promocja Procesu na uczelniach wyższych
Przedstawiciele zespołu SRB powinni działać na wszystkich uczelniach w Polsce. Na Wydziale Ekonomicznym Studenckim Rzecznikiem Bolońskim jest Milena Golema.
 
Jednym z pierwszych przedsięwzięć Zespołu Studenckich Rzeczników Bolońskich jest zainicjowanie, przy współpracy z organizacją Erasmus Student Network, powstania Biura Informacji Wymian Zagranicznych w D.S Babilonie (pokój nr 4). Każdy student będzie mógł tam uzyskać informacje na temat stypendiów zagranicznych a zwłaszcza Programu Sokrates/Eramsus.