Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Jak to załatwić?

Urlop dziekański

Zgodnie z § 11 Regulaminu studiów UMCS student może ubiegać się o urlop w przypadku zaistnienia wyjątkowo ważnych okoliczności, uniemożliwiających udział w zajęciach dydaktycznych.


Kto, dlaczego i ile razy?
 
O urlop dziekański może się ubiegać każdy, kto ma konkretny powód (na ładne oczy nie dostanie go nikt, niestety). W zasadzie jest on przyznawany jeden raz., przy czym urlop zdrowotny oraz urlop będący jego konsekwencją nie są wliczane do okresu studiów.

Urlopy dziekańskie przyznawane są na następujących warunkach:

urlop niewarunkowany - na prośbę studenta, który zaliczył co najmniej drugi rok studiów i wcześniej nie powtarzał roku studiów. Prośba powinna być złożona przed okresem, na który planowany jest urlop. Urlopu tego można udzielić jedynie raz w okresie studiów.
urlop zdrowotny - na prośbę studenta złożoną nie później niż w ciągu 1 miesiąca od zaistnienia przyczyny urlopu i przed końcem zajęć semestru poprzedzającego rejestrację; urlopu zdrowotnego udziela się jedynie na podstawie orzeczenia uprawnionej komisji lekarskiej.
urlop losowy - może być przyznawany w razie wystąpienia ważnych, udokumentowanych okoliczności losowych, które przez dłuższy czas uniemożliwiają studentowi uczestnictwo w zajęciach.
 
Krótka ściągawka:)
 
1. Urlopu udziela dziekan
2. Umotywowane podanie o udzielenie urlopu, składa się w dziekanacie, bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, nie zaś w momencie, gdy nie zaliczyło się semestru (!)
3. W okresie urlopu zachowuje się uprawnienia studenckie. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli spełnia się warunki określone w odrębnych przepisach, można otrzymać świadczenia materialne.
4. W trakcie urlopu można, za zgodą dziekana, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów.
5. Urlop zdrowotny może być udzielony wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
6. W trakcie urlopu zdrowotnego dziekan może dopuścić studenta do niektórych zajęć, egzaminów i zaliczeń jedynie za zgodą lekarza.
7. Po urlopie zdrowotnym student zobowiązany jest przedłożyć w dziekanacie zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym kontynuowanie nauki.