Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Jak to załatwić?

Egzamin komisyjny

Zgodnie z §23 Regulaminu Studiów student, który nie uzyskał wymaganych zaliczeń zajęć dydaktycznych lub otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego może ubiegać się o egzamin warunkowy.Czym jest egzamin komisyjny?

Komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta, który nie uzyskała zaliczenia. Nie można traktować „komisa” jako kolejnego terminu zaliczenia. Składanie podanie może zostać pozytywnie rozpatrzone tylko wtedy gdy zostanie odpowiednio uzasadnione. Zgodnie z §23 ust.5 i 6 Regulaminu Studiów, decyzja komisji w sprawie zaliczenia zajęć lub złożenia egzaminu jest ostateczna oraz w jednym semestrze student może przystąpić do jednego zaliczenia w trybie komisyjnym i jednego egzaminu komisyjnego.

 

Jakie są terminy składania podań i egzaminów??

 

§23 ust. 2 i 3 RS informuj iż wniosek o komisyjne sprawdzanie wiedzy student lub nauczyciel akademicki powinni złożyć w ciągu trzech dni od daty egzaminu poprawkowego lub odmowy udzielenia zaliczenia. A egzamin lub zaliczenie komisyjne powinno odbyć się w terminie do 7 dni od złożenia wniosku.

 

Jaki jest skład Komisji Egzaminacyjnej???

 Egzamin lub zaliczenie komisyjne odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą:
1. dziekan jako przewodniczący,
2. egzaminator przeprowadzający poprzedni egzamin lub nauczyciel akademicki, który prowadził zajęcia, z których student nie otrzymał zaliczenia,
3. drugi specjalista z zakresu objętego egzaminem lub zaliczeniem albo specjalista
z przedmiotu pokrewnego.
4. oraz wydelegowany przedstawiciel samorządu studentów w formie obserwatora. Student zdający egzamin (uzyskujący zaliczenie) ma prawo wyrazić sprzeciw w uczestnictwie przedstawiciela samorządu studentów.

wzór podania


§23

l. Dziekan - na wniosek studenta lub nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia
z określonego przedmiotu - może wyznaczyć komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta, który nie uzyskał wymaganych zaliczeń zajęć dydaktycznych lub otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego.
2. Wniosek o komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności zainteresowany student bądź nauczyciel akademicki powinni złożyć w ciągu trzech dni od daty egzaminu poprawkowego lub odmowy udzielenia zaliczenia.
3. Egzamin lub zaliczenie komisyjne powinno odbyć się w terminie do 7 dni od złożenia wniosku. Wyznaczony termin egzaminu komisyjnego jest ostateczny i nie może ulec zmianie na wniosek studenta.
4. Egzamin lub zaliczenie komisyjne odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą:
- dziekan jako przewodniczący,
- egzaminator przeprowadzający poprzedni egzamin lub nauczyciel akademicki, który prowadził zajęcia, z których student nie otrzymał zaliczenia,
- drugi specjalista z zakresu objętego egzaminem lub zaliczeniem albo specjalista
z przedmiotu pokrewnego.
4a. Dziekan powiadamia o terminie egzaminu (zaliczenia) komisyjnego samorząd studencki, który może wydelegować w charakterze obserwatora swojego przedstawiciela. Przedstawiciel samorządu studenckiego uczestniczy w egzaminie (zaliczeniu) komisyjnym, chyba że student zdający egzamin (uzyskujący zaliczenie) wyrazi sprzeciw.
5. Decyzja komisji w sprawie zaliczenia zajęć lub złożenia egzaminu jest ostateczna.
6. W jednym semestrze student może przystąpić do jednego zaliczenia w trybie komisyjnym i jednego egzaminu komisyjnego.