Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Dyplomowe formalnościDyplomowe formalności:

 
PRACA I EGZAMIN DYPLOMOWY
 
§ 33

1. Zasady zapisów na seminaria i listy osób uprawnionych do ich prowadzenia ustala rada wydziału.

2. Tematy prac dyplomowych powinny być zatwierdzone w terminie i trybie ustalonym przez radę wydziału/instytutu kierunkowego.

3. Oceny pracy dyplomowej dokonuje jej opiekun oraz recenzent wyznaczony przez dziekana.

4. Zakres i formę egzaminu dyplomowego ustala rada wydziału w porozumieniu z wydziałowym samorządem studenckim i podaje do wiadomości studentom na rok przed planowanym terminem ukończenia studiów.

5. Tryb powoływania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych ustala rada wydziału.

 
§ 34
1. Pracę dyplomową student składa nie później niż do dnia:
1/ 31 marca na studiach kończących się w semestrze zimowym,
2/ 30 września na studiach kończących się w semestrze letnim.

2. Dziekan na wniosek studenta może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej o 1 miesiąc.

3. Student składa pracę dyplomową w wersji drukowanej, która jest podstawowym dokumentem, oraz elektronicznej na niemodyfikowalnym nośniku elektronicznym.

 
§ 35
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1/ uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk objętych planem studiów,

2/ uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej.

2. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.

3. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie ustalonym przez dziekana, nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia złożenia pracy dyplomowej.

4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Ustalając jego wynik, stosuje się oceny określone w § 22, ust. 2.

5. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin powinien się odbyć przed upływem jednego miesiąca od daty pierwszego egzaminu.

 
§ 36
1. W stosunku do studenta który:

1/ nie złożył pracy dyplomowej w terminach wskazanych w § 34, ust. 1 i 2,

2/ nie uzyskał pozytywnej oceny pracy dyplomowej,
3/ nie przystąpił do egzaminu dyplomowego,

4/ nie uzyskał pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego, dziekan wydaje decyzję o zezwoleniu na powtarzanie ostatniego semestru bądź roku studiów albo decyzję o skreśleniu z listy studentów.

2. Osoba skreślona z listy studentów może wznowić studia na warunkach określonych przez dziekana wydziału.

3. Jeżeli w roku akademickim, w którym student będzie składać egzamin dyplomowy, obowiązuje inny program studiów niż w roku, w którym uzyskał zaliczenie ostatniego semestru, dziekan może skierować go na powtarzanie ostatniego roku studiów z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych.

 
§ 37

1. Studia kończy złożenie egzaminu dyplomowego z pozytywnym wynikiem.

2. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra lub licencjata w zależności od poziomu ukończonych studiów.

3. Po złożeniu egzaminu dyplomowego absolwent traci uprawnienia studenckie.

 
§ 38

1. Do dyplomu wpisuje się ostateczny wynik studiów ustalony według zasad określonych w ust. 2 - 3.

2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1/ średnia ocen ze studiów, obliczona zgodnie z § 22, ust. 3,
2/ ocena pracy dyplomowej,
3/ ocena egzaminu dyplomowego.

Ostateczny wynik studiów stanowi suma: 3/5 oceny wymienionej w punkcie 1/, 1/5 oceny wymienionej w punkcie 2/ i 1/5 oceny wymienionej w punkcie 3/.

Ze względu na specyfikę studiów na Wydziale Artystycznym zasady obliczania ostatecznego wyniku studiów ustala rada wydziału.

3. Ostateczny wynik studiów wyrównuje się zgodnie z zasadą:
do 3,20 - dostateczny (3,0),

od 3,21 - dostateczny plus (3,5), przy średniej ocen ze studiów od 3,26,

od 3,71 - dobry (4,0), przy średniej ocen ze studiów od 3,51,

od 4,21 - dobry plus (4,5), przy średniej ocen ze studiów od 3,76,

od 4,51 - bardzo dobry (5,0), przy średniej ocen ze studiów od 4,19.

4. Wyrównanie do oceny, o której mowa w ust. 3, dotyczy tylko wpisu do dyplomu. We wszystkich innych zaświadczeniach podaje się ostateczny wynik studiów, obliczony według zasad określonych w ust. 2.