Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Stypendia w NiemczechDAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
Stypendia Fundacji im. Beatrice i Rochusa Mummerta
Cel:
 • uzyskanie niemieckiego dyplomu na Uniwersytecie w Kolonii (kierunki ekonomiczne, informatyka gospodarcza).
 
Wysokość stypendium: 
 • 765 € miesięcznie na pierwszym roku studiów w Niemczech,
 • 790 € miesięcznie na drugim
 • 815 € na ostatnim roku studiów oraz dodatkowe świadczenia
 
Wymagania:
 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, ukończenie III roku studiów
Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
Stypendia te umożliwiają absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich ("Master - Studium) i uzyskanie tytułu magistra("Master") lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych. Czas trwania stypendium od 10m do 24 miesięcy.
Stypendia na miesięczne wakacyjne kursy niemieckiego
Przeznaczone dla studentów, którzy ukończyli I rok studiów i posiadają dobrą znajomość języka niemieckiego.
Stypendia Siemens S.A. i DAAD
Wyjazd na 2-letnie magisterskie studia uzupełniające dla studentów elektrotechniki, mechaniki i budowy maszyn, telekomunikacji i informatyki (studia w języku angielskim)

Przez cały rok można składać wnioski o:
 • podróże studenckie dla grup studentów (wniosek składa się w biurze DAAD w Warszawie)
 • praktyki studenckie dla grup studenckich (wniosek składa się w Bonn).
 
GFPS (Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowo-Wschodniej)
Semestralne stypendia naukowe w Niemczech
 • oferta skierowana jest do studentów III, IV i V roku dziennych studiów magisterskich
 • wymagana jest  wystarczająco dobrą znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, by móc aktywnie włączyć się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie podczas studiów w Niemczech,
 • warunkiem otrzymania stypendium jest przygotowanie interesującego planu badawczego,
 • stypendyści GFPS-Polska mają możliwość studiowania w takich miastach jak: Akwizgran, Berlin, Bonn, Brema, Drezno, Fryburg, Hamburg, Heidelberg, Getynga, Kolonia, Lipsk, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Ratyzbona, Tybinga i In.
 • Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje m.in.:
  • miesięczne stypendium w wys. 295 € + dodatek na zakup książek w wys. 25 € = 320 €
  • ubezpieczenie lekarskie,
  • czynsz (stypendysta ma zapewnione mieszkanie),
  • udział w dwóch 4-dniowych seminariach (seminarium integracyjne "Dni Miast" na początku semestru oraz seminarium podsumowujące pod koniec pobytu).
 • W nowym miejscu studiów stypendysta może liczyć na pomoc i wsparcie członków GFPS przy immatrykulacji i organizacji pobytu oraz w nawiązaniu kontaktów naukowych i kulturalnych
 
Kursy języka niemieckiego we Fryburgu Bryzgowijskim (Universität Freiburg)
GFPS pokrywa następujące koszty:
 • uczestnictwa w kursie,
 • zakwaterowania,
 • wyżywienia,
 • podstawowego programu kulturalnego.
 
Polsko - Niemiecki wakacyjny kurs tandemowy GFPS e.V. i GFPS-Polska
Co roku w sierpniu GFPS e.V. i GFPS-Polska organizują wakacyjny tandemowy kurs językowy. Forma kursu jest wyjątkowa - jedną połowę uczestników stanowią Polacy uczący się niemieckiego, natomiast drugą - Niemcy uczący się polskiego. Także jego miejsce ma charakter "tandemowy" - połowę pobytu (2 tygodnie) wszyscy uczestnicy spędzają w Niemczech, a połowę w Polsce. Kurs przeznaczony jest dla studentów młodszych lat studiów (I, II, III rok), posiadających podstawową znajomość języka niemieckiego i pragnących ją pogłębić.
GFPS pokrywa następujące koszty:
 • uczestnictwa w kursie,
 • wyżywienia,
 • zakwaterowania,
 • pełnego programu kulturalnego,
 • transferu z Polski do Niemiec.

Uczestnicy we własnym zakresie opłacają:
 • dojazdu do ośrodka w Polsce,
 • powrotu z Niemiec do Polski,
 • ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ponadto uczestnicy wnoszą dotację w wysokości 500PLN na rzecz GFPS - Polska oraz kaucję w wysokości 200 PLN zwracaną po zakończeniu kursu.

Stypendia naukowe połączone z praktyką w Dreźnie
Istnieją następujące możliwości odbycia praktyk:
 
KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst)
Stypendia do Niemiec na indywidualne projekty naukowe na 6 miesięcy dla studentów znających język niemiecki i będących na III i IV roku wszystkich kierunków studiów
 
Fundacja Hertie
Stypendia dla studentów germanistyki, politologii, prawa, ekonomii i zarządzania z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego Fundacja Hertie oferuje stypendia na pobyt od 12 do 18 miesięcy na jednym z dwóch niemieckich uniwersytetów:
 • Universität Bamberg
 • Technische Universität Chemnitz
Termin składania wniosków na stypendia w roku akademickim 2006/07:  31 stycznia 2007
 
BERLIN – STYPENDIA Z FUNDUSZU PRZYSZŁOŚCI (Zukunftsfond)
Na rok akademicki 2006/2007 Uniwersytet im. Humboldta przyznaje 30 stypendia finansowane ze środków funduszu fundacji „Pamięć, odpowiedzialność i przyszłość“. Stypendia te przyznawane będą studentom wszystkich kierunków, głównie z Europy Środkowej i Wschodniej, krajów Wspólnoty Państw Niepodległych, Izraela i Stanów Zjednoczonych. A skierowane są przede wszystkim do krewnych i potomków byłych pracowników przymusowych i innych ofiar Narodowego Socjalizmu. Stypendyści mają możliwość realizowania przedstawionego planu studyjnego i udziału w wykładach i seminariach na Uniwersytecie im. Humboldta i na kooperujących z Uniwersytetem im. Humboldta uczelniach berlińskich. Ponadto wszyscy stypendyści opracowują podczas dwusemestralnego pobytu studyjnego wspólny projekt na temat „Rola mediów w stosunkach między narodami". Stypendyści pracują nad projektem podczas miesięcznych seminariów pod naukowym kierownictwem.
Termin ubiegania się o stypendium: 15 marca 2007
 
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Fundacja oferuje stypendia naukowo-badawcze na okres do 4 miesięcy dla absolwentów szkół wyższych z Polski i Niemiec następujących kierunków: socjologia, prawo, ekonomia i zarządzanie oraz politologia
 
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Założony w roku 1991, działalność swoją Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą rozpoczął w roku 1992. Łączy on nie tylko bogatą tradycję pierwszego brandenburskiego uniwersytetu krajowego (Alma Mater Viadrina: 1506 - 1811), lecz usiłuje podjąć wyzwanie nowej Europy.
Małe grupy seminaryjne, opieka naukowa i bezpośredni kontakt z profesorami to główne atuty Viadriny. Także w przyszłości na Viadrinie studiować będzie najwyżej 5000 studentów. Mogą oni tutaj w spokoju przygotować się do egzaminów i zdobywać dyplomy ukończenia studiów regulaminowym czasie. Uniwersytet Europejski nie zamierza stać się uniwersytetem masowym, lecz uczelnią nowego, o międzynarodowym profilu, pokroju i uniwersytetem spotkań młodych ludzi z całego świata. Ważną częścią składową tej idei jest niemiecko-polska współpraca. Jedną trzecią miejsc przyznano studentom z Polski. Ta duża liczba zagranicznych studentów z ok. 75 państw na Viadrinie pomaga wytworzyć klimat porozumienia i gotowości do dialogu, klimat, który pozwala doświadczać bogactwa odrębności kulturowych, co stanowi o europejskości w najlepszym tego słowa znaczeniu.
 
Obecne kierunki studiów na Viadrinie
Studia dyplomowe                                                                                                                                                                
International Business Administration                               (6 semestrów; Bachelor)                                                     1
Ekonomika przedsiębiorstwa                                             (8 semestrów; Dyplom)                                                       2
Międzynarodowa ekonomika przedsiębiorstwa                 (9 semestrów; Dyplom)                                                       2
Ekonomia ogólna                                                               (8 semestrów; Dyplom)                                                       2
Kulturoznawstwo                                                              (6 semestrów; Bachelor)                                                     2
Prawo                                                                               (9 sem.; Egzamin pierwszy stopnia)      państwowy)           2
Studia uzupełniające prawa polskiego                             (magister prawa olskiego)                                                    3
German and Polish Law                                                     (6 semestrów; Bachelor)                                                     2/3
 
Studia podyplomowe                                                                     
Kulturoznawstwo                                                              (4 semestry; Master)                                                           2
Int. Business Administration                                             (4 semestry; Master)                                                           2/1
European Studies                                                             (4 semestry; Master 2 semestry Certyfikat)                       2/1
Zarządzanie dla Europy środkowo-wschodniej                 (4 semestry; Master)                                                           1
German and Polish Law                                                     (4 semestry; Master)                                                           2/3
Prawo niemieckie dla prawników zagranicznych               (2 semestry; magister legum)                                              2
 
European Cultural Heritage
Ochrona europejskich dobór kultury                                (3 semestry; Master)                                                           2
International Business Informatics                                   (4 semestry; Master)                                                           1
Mediation                                                                          (3 semestry; Master)                                                          2
1 w języku angielskim, 2 w języku niemieckim, 3 w języku polskim
 
 
Fundacja Konrada Adenauera (Niemiecka fundacja polityczna związana z CDU)
W Polsce program stypendialny obejmuje przyznawane co 2 lata stypendia dla studentów wyższych lat studiów trwające minimum 2 semestry oraz stypendia na studia doktoranckie i podyplomowe.  Stypendia dotyczą najczęściej - choć nie wyłącznie - zagadnień prawnych, ekonomicznych i politologicznych. Program Fundacji nie przewiduje stypendiów związanych z medycyną, stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i licealnych, stypendiów w innych krajach niż Republika Federalna Niemiec. O stypendium mogą się starać osoby poniżej 30 roku życia, biegle władające językiem niemieckim, z ponadprzeciętnymi wynikami w nauce (organizowany jest konkurs świadectw), zaangażowane społecznie i politycznie.