Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Stypendia i pomoce materialnePomoc materialna dla studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wypłacana jest ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, tworzonego w Uczelni na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.). Świadczona ona jest w następujących formach:

 
1. Stypendium socjalne,

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację określa się na podstawie dokumentów o osiągniętych dochodach w ostatnim roku podatkowym w rodzinie studenta. Stypendium socjalne zostanie przyznane jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie studenta nie przekracza 782 .

Wysokość stypendium socjalnego zależy od przedziału dochodowości, w którym znajdzie się dochód studenta. Przedziały te i wysokość stypendium w roku akademickim 2011/2012 wynosiły wg rozporządzenia.

 

2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentowi, który posiada orzeczony przez właściwy organ, stopień niepełnosprawności.

 

3. stypendium Rektora

Stypendium rektora dla najlepszych studentów (odpowiednik dotychczasowego stypendium za wyniki w nauce lub sporcie) przyznawane jest wyłącznie NA WNIOSEK studenta. Stypendium otrzymać będzie mogło maksymalnie 10% studentów na każdym kierunku studiów. Stypendium rektora można pobierać tylko na jednym kierunku i na jednej uczelni !

Więcej znajdziecie na stronie Działu Obsługi Studenta

 

4. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,

O przyznanie stypendium może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) zaliczył kolejny rok studiów;

2) nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych;

3) posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową:

4) uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż: 4,50.

 

5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,

O przyznanie stypendium może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) zaliczył kolejny rok studiów;

2) nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych;

3) uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

 

6. stypendium na wyżywienie,

Stypendium na wyżywienie jest świadczeniem o charakterze socjalnym. Może je otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 602 złote netto.

Sytuację materialną studenta określa się na takich samych zasadach jak dla stypendium socjalnego.

Przedziały dochodowe oraz stawki stypendium na wyżywienie określone w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

7. stypendium mieszkaniowe,

Stypendium mieszkaniowe jest świadczeniem o charakterze socjalnym. Dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych.

Stypendium mieszkaniowe może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na jedną osobę w rodzinie studenta nie przekracza 602 , i który mieszka w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (stancja).

Warunkiem otrzymania stypendium mieszkaniowego jest zakwaterowanie w domu studenckim lub przedstawienie w dziekanacie kserokopii umowy najmu (oryginał do wglądu).

Sytuację materialną studenta określa się na takich samych zasadach jak dla stypendium socjalnego.

Przedziały dochodowe oraz stawki stypendium mieszkaniowego określone w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 
8. zapomoga.

Zapomoga jest świadczeniem przysługującym studentowi, który w wyniku zdarzenia losowego znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Aby otrzymać to świadczenie student zaistniałą sytuację musi udokumentować zaświadczeniami dołączonymi do podania. Zapomoga przysługuje raz w semestrze, maksymalnie dwa razy w roku akademickim. Wysokość zapomogi wynosi od 150 - 500 złotych.